Please create an account to participate in the Slashdot moderation system

 Forgot your password?
typodupeerror
Check out the new SourceForge HTML5 internet speed test! No Flash necessary and runs on all devices. Also, Slashdot's Facebook page has a chat bot now. Message it for stories and more. ×
Links

Submission + - KosDir.com (slashdot.org)

besarti writes: "KosDir.com është një nga web direktoriumet me të mëdha shqiptare në internet. Qëllimi jonë është qe te krijojmë një motor kërkimi te web faqeve shqiptare te kategorizuara sipas veprimtarive te shërbimeve qe ofrojnë. Nëse edhe ju keni një web faqe te publikuar në internet me përmbajtje në gjuhën shqipe atëherë ju ftojmë ta regjistroni atë në KosDir.com. Regjistrimi është falas."

Slashdot Top Deals

Human beings were created by water to transport it uphill.

Working...