Please create an account to participate in the Slashdot moderation system

 Forgot your password?
typodupeerror
DEAL: For $25 - Add A Second Phone Number To Your Smartphone for life! Use promo code SLASHDOT25. Also, Slashdot's Facebook page has a chat bot now. Message it for stories and more. Check out the new SourceForge HTML5 internet speed test! ×

Comment Tu bep (Score 1) 19

"Chúng tôi ã cnh báo v nhng hành ng ca c quan nhà nc báo cáo ca mt trình trên Slashdot thc hin bi các ti ch nht cng ng liên kt vi câu chuyn tin tc. c rõ ràng, chúng tôi ã không c yêu cu hp tác vi các c quan chính ph liên quan n vn này và ã không cung cp truy cp h thng Slashdot hoc thông tin ngi dùng. Chúng tôi bit không có thao tác ang Slashdot trái phép, hoc c gng thc hin bt k. Site: http://tubephanoi.vn/

Slashdot Top Deals

Any given program will expand to fill available memory.

Working...