Catch up on stories from the past week (and beyond) at the Slashdot story archive

 Forgot your password?
typodupeerror
Check out the new SourceForge HTML5 internet speed test! No Flash necessary and runs on all devices. ×

Comment Tu bep (Score 1) 19

"Chúng tôi ã cnh báo v nhng hành ng ca c quan nhà nc báo cáo ca mt trình trên Slashdot thc hin bi các ti ch nht cng ng liên kt vi câu chuyn tin tc. c rõ ràng, chúng tôi ã không c yêu cu hp tác vi các c quan chính ph liên quan n vn này và ã không cung cp truy cp h thng Slashdot hoc thông tin ngi dùng. Chúng tôi bit không có thao tác ang Slashdot trái phép, hoc c gng thc hin bt k. Site: http://tubephanoi.vn/

Slashdot Top Deals

THEGODDESSOFTHENETHASTWISTINGFINGERSANDHERVOICEISLIKEAJAVELININTHENIGHTDUDE

Working...