Catch up on stories from the past week (and beyond) at the Slashdot story archive

 Forgot your password?
typodupeerror
DEAL: For $25 - Add A Second Phone Number To Your Smartphone for life! Use promo code SLASHDOT25. Also, Slashdot's Facebook page has a chat bot now. Message it for stories and more. Check out the new SourceForge HTML5 Internet speed test! ×

Submission + - Rüya tabirleri (islamiruyayorumlari.net)

dijiplat writes: "slami Rüya Tabirleri sözlüü "islamiruyayorumlari.net" slam'da rüya tabirleri nasl yaplr? Kimler ve nasl rüya tabir etmelidir?
  • nsanlar, gördükleri rüyalar niçin görürler, rüyalar ne demek ister? vb.. sorular, tabiri (yorumu) ortaya çkarmtr. Zamanla tabir olgunlam ve snrlar belirlenmitir.
  • Rüya tabirleri, hem Kur'ân’da hem de hadislerle örneklerle anlatlmtr. Dolaysyla rüya tabirleri için Kur'ân ve Hadislerde bir engel yoktur. Kur'ân- Kerim’de Hz. brahim, Hz. Yusuf, Hz. Muhammed (as), Peygamberlerin rüyalar ile Msr meliki ve zindana atlan iki gencin islami rüya yorumlar anlatlmaktadr.
  • Hadislerde sahabenin görüp Hz. Peygamber (sav)’in yorumlad rüyalarda anlatlmtr. Peygamberlerin rüyalar dnda hiçbir rüya, balayc deildir. Kii, rüya yolu ile baz dorular örenebilir. Bu rüya ile ister amel eder, isterse amel etmez. Bu kiinin kendisini ilgilendirir. slam inanç sistemine göre rüya ile sosyal hayat tanzim edilmez.
  • Rüyalarn bir ksm anlamldr. Bir ksm ise anlamszdr. Anlaml olan rüyalarn ise, bir ksm açk; bir ksm ise rumuzludur. Yani rüya görenin kendini aça vurmasnda ve rüyasn anlatmasnda saknca olabilir. Rumuzlu rüya yorumlatalacaksa uzmanna yorumlatlmaldr. Herkesin rüya tabirleri (yorumlar) yapamayacan aklmzdan çkarmamalyz.

Rüya Tabirleri ilmi Rüya Tabirleri ilmi, gerekli artlar tayan kiilerin, rüyalar usulüne göre yorumlama sanatdr. Rüya yorumlar (tabirleri), Kur'ân ve sünnetle sahihtir. Bu sebeple slam Alimleri, bu konuya önem vermiler ve bu alanda eserler yazmlardr. slam Dünyasnda zamanla ilmî yeterlilie sahip ilim adamlarnn çabalaryla, islami rüya tabirleri ilmi gelimi ve snrlar belirlenmeye çallmtr. slamiyet'ten önce,rüya yorumu konusunda çalmalar yaplm ve bu alanda da eserler yazlmtr."

Submission + - Rüya Tabirleri (islamiruyayorumlari.net)

dijiplat writes: "Rüya sözlüü ile rüyanzda gördüklerinizin anlamn örenerek kolay bir ekilde rüya tabiri yapmanz mümkün!

Rüya tabirleri kendinizi ve geleceinizi daha iyi tanmanza yardm edebilir.Biz burada sizler için rüyada görülen en popüler kelimelerin anlamlarn sunuyoruz."

Facebook

Submission + - Facebook Sahte Hesaplar Kapatyor (dijiplat.com)

dijiplat writes: "Facebook sahte hesaplar silmek için biraz geç de olsa geni kapsaml bir temizlik çalmasna balad. Siz de kendi hesabnz gözden geçirin.

Facebook, ABD Menkul Kymetler ve Borsalar Komisyonu’na verdii yatrmc bilgilendirme dosyasnn “Riskler” balna göre kullanc hesaplarnn %10a yakn ksmnn sahte, yanl veya istenmeyen türden hesaplar olduunu belirtmiti. Dünya genelinde bir milyar üye saysna yaklaan Facebook, en az 83 milyon sahte hesap oluturulduunun bilgisini vermiti. statistiklere göre kurum ve kii sayfalarn “Been”enler ve facebook reklamlarna tklayanlarn büyük çounluu bu 83 milyonluk kitlenin içinde yer alyor."

Media

Submission + - Uluslararas Sosyal Medya Dernei (dijiplat.com)

dijiplat writes: "USMED’in yapt yazl açklamalara göre dernek, sosyal medyada etkili e-ticaret uzman, sosyal medya uzaman ve danman, editör, eitmen, akademisyen, tasarmc gibi farkl meslek dallarndan çalanlar ve kurucular bir araya topluyor.
Uluslararas alanda sosyal medya, online pazarlama, dijital medya ve mobil medya kullanan birey ve kurulularn temsil edilecei bahs geçen bu dernek; ifa edecei tüm faaliyetlerle sosyalliin da getirecei ibirliini realiteye dönütürmeyi, tüm sosyal sorumluluk projelerinin çoaltlmasn ve yep yeni medya alanlarnn gelitirmesini hedefliyor."

Submission + - Online Pazarlama Eitimi (dijiplat.com)

dijiplat writes: "Online Pazarlama Eitimi Nedir?

Online Pazarlama sadece teknolojik innovasyonlar, hzla gelien ve genileyen iletiim kanallar ile sürekli deien tüketici davranlar ile total bir bütün olarak göz önüne alndnda ite ozaman reel & kesin baary getirecektir. Her baaran kiinin bir hikayesi ve kaderi olduu gibi, her eitimin de mutlak bir senaryosu olmak zorundadr. Salam alt yap, rasyonel ve tutarl bir senaryoya ve detaya indirgenmi içerie dayandrlan bir online pazarlama eitimi , bu eitime katlan kiilere gerçek büyük resmi görmeleri ile ilgili tüm seçenek ve tehlikeleri etkili bir ekilde deerlendirmeleri konusunda klavuzluk edecektir."

Submission + - Pazarlama: Unmarketing – Pazarlamay Brakn Ba Kurmaya Balayn (dijiplat.com)

dijiplat writes: "Elenceli üslubu ve akc konuma tarzyla konferanslarn aranlan konumaclarndan olan Stratten, Business Review USA tarafndan USA’nn 10 Marketing Gurusundan biri seçildi. Amazon’da en çok satanlar listesine giren “UnMarketing” kitabnda paylalan bilgi ve tecrübelerden hem geleneksel pazarlama kanallarn kullananlar hem de dijital pazarlama kanallarn kullananlar verimli olarak faydalanabileceklerdir."

Submission + - Six years with wolves (dailymail.co.uk)

BurningDownDaHouse writes: "Most people run from wolves but one brave couple spent six years of their lives living with the feared creatures in an effort to better understand their way of life.
Jim and Jamie Dutcher lived in a tent within the world's largest wolf enclosure in a bid to observe and document the behaviour of the wild animals.
The married couple lived without electricity or running water and braved temperatures of -40 Farenheit as they spent six years living in the 25 acre enclosure on the edge of Idaho's Sawtooth wilderness."

Security

Submission + - Security Camera System That Doesn't Require IE?

jovialwoodchuck writes: I'm trying to find a small, 4 or 8 channel, security camera system. They seem to be everywhere, available from any number of companies. However, for remote access, every one I find requires Internet Explorer. I can only assume that means they all use ActiveX, which nobody else supports for obvious reasons. Is there a company that makes a system with universal browser compatibility? Maybe Java based? This is very frustrating.

Submission + - SPAM: The scars of love

sandy007 writes: Some years ago on a hot summer day in south Florida a little boy decided to go for a swim in the old swimming hole behind his house.

In a hurry to dive into the cool water, he ran out the back door, leaving behind shoes, socks, and shirt as he went. He flew into the water, not realizing that as he swam toward the middle of the lake, an alligator was swimming toward the shore. His mother — in the house was looking out the window — saw the two as they got closer and closer together. In utter fear, she ran toward the water, yelling to her son as loudly as she could.

Hearing her voice, the little boy became alarmed and made a return to swim to his mother. It was too late. Just as he reached her, the alligator reached him.,air max 2012.

Submission + - blog yazmak için 3 ipucu (dijiplat.com)

dijiplat writes: Neden blog yazmak?

Eer blog yazmak için fikir bulmakta zorlanyorsanz, yazdnz bloglarda kapsam ve detay konularnda sknt yayorsanz, ya da yazdnz bloglar tahmin ettiinizden az ilgi çekiyorsa bu ipuçlar tam size göre.

1. Müterilerinizin gerçekten ihtiyaç duyduklar bir kaynak olun.

Müterilerinizi düünün. Sizin “ideal müteri” olarak tanmladnz grubun en büyük problemleri neler? Unutmayn ki blog yazmak sizin iinizle ilgili deil, müterilerinizle ilgili olmaldr. Potansiyel müterilerinizin ilgisini çekmek, onlara yaklaabilmek ve tabi ki sonunda onu satlarnza yönlendirebilmek için müterilerinize ve onlarn problemlerine odaklanmalsnz. Siz blogunuzu okuyanlara ne kadar yardm ederseniz, okurlarnz da blogunuza o kadar bal olacaktr.

Submission + - Dijital E-Ticaret Zirvesi stanbul'da toplanyor (dijiplat.com)

dijiplat writes: "stanbul’da düzenlenecek olan Dijital Ekonomi E-Ticaret Zirvesi, Hilton Convention Center’da 8-9 Kasm 2012 tarihlerinde gerçekletirilecek. Zirveye yerli ve yabanc birçok firmadan konularnda uzman olan konumaclar katkda bulunacak. Dijital Pazarlama anlamnda Webit ile birlikte en kapsaml zirvedi"

Submission + - Yeni müteri bulma (dijiplat.com)

dijiplat writes: "Ürününüze ve/veya hizmetinize yeteri kadar güveniyor musunuz? Yeni müterilere nasl ulaacaksnz? Minimum maliyet ile maksimum müteri kitlesini bulma konusunda neler yapmanz gerekiyor? Yeni müteri bulma yöntemleri içinde en etkin yol Dijital Pazarlama sisteminin kullanlmasdr

Dijiplat – Dijital Pazarlama Platformu olarak biz sizlere, müteri bulma yöntemleri için en etkin 200 ipucunu vereceiz. Çok yakn gelecekte, ister istemez hayatta kalmak isteyen her firma bu “ müteri bulma “ yöntemlerini kullanmak zorunda kalacak. Dijiplat olarak, geni uzman kadromuz ve tecrübemiz ile bu hizmeti size veriyor, sralayacamz tüm kriter ve ipuçlarn sizin için hayata geçiriyoruz, ancak asla bizimle çalmanz için bir çabamz veya talebimiz yok. Gidin bizden iyisini bulabiliyorsanz bir dakika düünmeyin. Bir eyi sakn unutmayn, kimden bu hizmeti alyor olursanz olun, kafanzn takld hereyi yine bize danabilirsiniz."

Social Networks

Submission + - Crowdsourcing (dijiplat.com)

dijiplat writes: "Crowdsourcing birçounuza tandk gelebilir. Bu ainaln sebebi hepimizin uzun süredir bildii “outsourcing” kelimesi ile olan ses ve görsel yaknlyla ilgili. Aslna bakarsanz anlam olarak da pek uzak saylmazlar. Crowdsourcing kelimesi “crowd” (kalabalk) ve “source” (kaynak) kelimelerinin birleiminden meydana gelmitir ve nicelik olarak büyük saylardaki insan topluluklarnn ortak bir ii yapmak için kullanlmasn ifade etmektedir. Dijital Pazarlama içinde sosyal medyann en etkin yöntemlerinden biridir."

Slashdot Top Deals

I just need enough to tide me over until I need more. -- Bill Hoest

Working...