Slashdot is powered by your submissions, so send in your scoop

 Forgot your password?
typodupeerror
Check out the new SourceForge HTML5 internet speed test! No Flash necessary and runs on all devices. ×
Cellphones

Journal Journal: Vse o tom kak vyvesti den'gi so scheta mobil'nogo

Vse o tom, kak vyvesti dengi so scheta mobil'nogo telefona i kak obnalichit' den'gi na sim-karte mogno uznat' na saite http://mobilecash.ws/ Krome togo, vy uznaete, kak mogno bystro i effectivno vyvesti den'gi iz sistemy WebMoney na ruki v Rossii, Ukraine i Kazahstane. Vam takge stanet izvestno v podrobnostyah kak osuschestvit' perevod s WebMoney to sms i wm to sms,http://mobilecash.ws/ a takge popolnit' webmoney cherez sms

Slashdot Top Deals

Support bacteria -- it's the only culture some people have!

Working...