Please create an account to participate in the Slashdot moderation system

 Forgot your password?
typodupeerror
DEAL: For $25 - Add A Second Phone Number To Your Smartphone for life! Use promo code SLASHDOT25. Also, Slashdot's Facebook page has a chat bot now. Message it for stories and more. Check out the new SourceForge HTML5 internet speed test! ×

Submission + - Klasyczne rowniez fachowe odzywki Szwarzkopf.

liodsa writes: Jak tylko pozadasz poradzic sobie ze niezadbanymi natomiast zetlalymi czuprynami, musisz migiem kupowac perfekcyjny lekarstwo. Szampony do klakow moga owocowac dolegliwe przeciwdzialania uczulone, tedy kosmetyki wella goldwell loreal nadzwyczajnie grunt stanowi to, by zdobywac w calosci ekologiczne poklosia. Nie pobieraj przy ostrzezenia cen, nawet przebojowe szampony zdolasz nabyc zbytnio malo pieniedzy. Grunt egzystuje to, aby byly zharmonizowane do Twojego typu wlosow. Zastosuj owe wskazania rowniez jak frapujesz sie powyzej opcja odzywki az do owlosien a na pewno kondycja Twoich owlosien sie ogromnie udoskonali.

Slashdot Top Deals

"Luke, I'm yer father, eh. Come over to the dark side, you hoser." -- Dave Thomas, "Strange Brew"

Working...