Slashdot is powered by your submissions, so send in your scoop

 Forgot your password?
typodupeerror
Get HideMyAss! VPN, PC Mag's Top 10 VPNs of 2016 for 55% off for a Limited Time ×
Links

Submission + - KosDir.com (slashdot.org)

besarti writes: "KosDir.com është një nga web direktoriumet me të mëdha shqiptare në internet. Qëllimi jonë është qe te krijojmë një motor kërkimi te web faqeve shqiptare te kategorizuara sipas veprimtarive te shërbimeve qe ofrojnë. Nëse edhe ju keni një web faqe te publikuar në internet me përmbajtje në gjuhën shqipe atëherë ju ftojmë ta regjistroni atë në KosDir.com. Regjistrimi është falas."

Slashdot Top Deals

...when fits of creativity run strong, more than one programmer or writer has been known to abandon the desktop for the more spacious floor. - Fred Brooks, Jr.

Working...