Please create an account to participate in the Slashdot moderation system

 



Forgot your password?
typodupeerror
DEAL: For $25 - Add A Second Phone Number To Your Smartphone for life! Use promo code SLASHDOT25. Also, Slashdot's Facebook page has a chat bot now. Message it for stories and more. Check out the new SourceForge HTML5 internet speed test! ×
Links

Submission + - KosDir.com (slashdot.org)

besarti writes: "KosDir.com është një nga web direktoriumet me të mëdha shqiptare në internet. Qëllimi jonë është qe te krijojmë një motor kërkimi te web faqeve shqiptare te kategorizuara sipas veprimtarive te shërbimeve qe ofrojnë. Nëse edhe ju keni një web faqe te publikuar në internet me përmbajtje në gjuhën shqipe atëherë ju ftojmë ta regjistroni atë në KosDir.com. Regjistrimi është falas."

Slashdot Top Deals

There must be more to life than having everything. -- Maurice Sendak

Working...