Want to read Slashdot from your mobile device? Point it at m.slashdot.org and keep reading!

 Forgot your password?
typodupeerror
Compare cell phone plans using Wirefly's innovative plan comparison tool ×
Links

Submission + - KosDir.com (slashdot.org)

besarti writes: "KosDir.com është një nga web direktoriumet me të mëdha shqiptare në internet. Qëllimi jonë është qe te krijojmë një motor kërkimi te web faqeve shqiptare te kategorizuara sipas veprimtarive te shërbimeve qe ofrojnë. Nëse edhe ju keni një web faqe te publikuar në internet me përmbajtje në gjuhën shqipe atëherë ju ftojmë ta regjistroni atë në KosDir.com. Regjistrimi është falas."

Slashdot Top Deals

You can not get anything worthwhile done without raising a sweat. -- The First Law Of Thermodynamics

Working...