Please create an account to participate in the Slashdot moderation system

 Forgot your password?
typodupeerror

Submission + - Niezawodne windy od producenta tylko obok nas wspaniae ceny (montownia.eu)

jacekmalikowy writes: Kiedy nawet nie mylaam o takim czym jak winda w domu, jednak pewnie wikszo z Wam ma problemy ze swoimi rodzicami na staro http://montownia.eu./ Nie mog swobodnie chodzi lub sprawia im to do duy problem. Dlatego zdecydowaam si aby im pomóc i zmontowa Platformy towarowe Popisaam do kilku firm i otrzymaam wycen. Nie jest to tanie jednak na potrzeby domowe nie s one równie tak skomplikowane jak w przypadku wind w szpitalach lub hotelach. Wybraam jedn z firm i musz powiedzie, ze winda sprawuje si super. Od teraz rodzice mog jak dawniej korzysta z domu zarówno jej dolnej jak i górnej cz. Monta przebieg sprawnie, szybko i ekipa wiedziaa co robi co byo dla mnie najwaniejszy eby jak z niektórymi pseudo fachowcami nie musiaam si kóci. Jeli zastanawiacie si nad takim rozwizaniem polecam. Pamitajcie tylko ze do tego potrzeba ludzi z dowiadczeniem a nie takich, którzy daj najtasz ofert na rynku i za wszelk cen chc pozyska klienta. Rodzice zadowoleni, ja równie bo troszk obowizków mi odeszo, a przede wszystkim s znowu samodzielni a nie zaleni od innych
This discussion was created for logged-in users only.

Niezawodne windy od producenta tylko obok nas wspaniae ceny

Comments Filter:

No problem is so large it can't be fit in somewhere.

Working...