Want to read Slashdot from your mobile device? Point it at m.slashdot.org and keep reading!

 Forgot your password?
typodupeerror

Submission + - Renowacja skzry biegów (autoraffi.pl)

julka78 writes: Witam to co mog kademu poleci to automat. Bardzo wygodna jazda po miecie. Sam zmienia biegi na górce nie jedzie do tyu. Jak dla mnie to same zalety, jednak chyba kady musi si przekona. Bardzo dobry zakad zajmujcy si renowacj skrzy biegów we Wrocawiu http://autoraffi.pl/ Chopaki wiedz co robi i maja do atrakcyjne ceny
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

Renowacja skzry biegów

Comments Filter:

Don't be irreplaceable, if you can't be replaced, you can't be promoted.

Working...