Please create an account to participate in the Slashdot moderation system

 Forgot your password?
typodupeerror

Submission + - Chn vt phm cho bàn làm vic vn phòng

binhan2015 writes: Chn vt phm cho bàn làm vic vn phòng

Theo phong thy vn phòng không gian làm vic ca nhân viên to s hài hòa phong thy và thiên nhiên to c hi làm vic thoi mái cho nhân viên. Chính vì th khi mua mu bàn làm vic bng g thì bn nên chn la và s dng bài trí các vt phm nào trên bàn làm vic thu hút hòa phí tng ng to s thun li và thành công trong vic ca mình. Nên bài vit chn vt phm mang phong thy cho bàn làm vic di ây giúp bn hiu rõ vn y.
1. Vn phòng ti gia càng xa phòng ng càng tt. Nu có iu kin nên tách riêng phòng làm vic vi mt li i riêng bên ngoài.
2. V trí ngi nên to thành ng thng trc tip vi ca vì bn có th nhn phi ngun nng lng tiêu cc. Bn nên chuyn gh ngi ca bn sang v trí khác tránh nng lng tiêu cc i qua c th. Nu lng ca bn buc phi quay v phía ca khi ngi vào bàn làm vic, bn có th gim bt nh hng tiêu cc bng cách nhìn thy hình nh phn chiu ca ca. Hãy treo gng hoc bt k vt phn chiu nào xung quanh bàn làm vic to tng phn.
3. Hãy vào phòng làm vic ca bn mt chu cây xanh ti tt, khe mnh và cao ln, c bit là có phn gc rng. Cây xanh s giúp cn phòng tránh xa nng lng tiêu cc. Cây xanh thanh lc không khí s giúp gia tng lng khí oxy cung cp cho não b cng nh làm mi li tng th bu không khí, gi cho nng lng tích cc luôn mc cao nht có th.
4. Bàn làm vic nên b trí bàn làm vic v trí tránh xa ca và lng ca ngi ngi không nên i din vi ca. V trí này c gi là v trí ch huy, có kh nng thu hút nng lng mnh m và thành công hn n vi khu vc làm vic ca bn.
5. Bàn làm vic ca bn không nên trc din vi bàn làm vic ca ngi khác, nó có th mi gi nng lng tiêu cc bao gm gia tng s cng thng, i u trong công vic. Lu ý này c bit quan trng vi ai dùng chung vn phòng vi nhiu ngi khác.
6. Bn không nên kê bàn ni i din vi vi mt bc tng. Nu không th, hãy s dng mt s th thut nh nh treo tranh nh, dán giy dán tng
7. Hãy to cm giác v mt ngn núi (phong thy h tr) phía sau lng cung cp nng lng h tr cho tâm trí và c th bn.
8. Phòng làm vic cn phi có im nhn. Nu không có im nhn, nng lng ca toàn b không gian s b phân tán nhiu hng, không th h tr tt cho bn.
10. Khi bc vào phòng làm vic, góc u tiên bn nhìn thy phi c lp y bng mt yu t cao, mnh m. Chng hn nh b khung nh theo chiu dc s mang n nng lng tt cho bn.
11. Ti u hóa ánh sáng t nhiên sn có khi làm vic trong vn phòng. Nhiu nghiên cu cho thy s hin din ca ánh sáng t nhiên nh hng trc tip n s hài lòng vi công vic ca bn.
12. Không nên dùng èn hunh quang trong phòng làm vic. Nu buc phi dùng, hãy s dng mt chic èn bàn nh (s dng bóng èn LED, Halogen) trên giá bàn vn phòng không gian c cung cp ánh sáng, ng thi to ra bu không khí thoi mái, di dào nng lng cho phòng làm vic.
13. Phòng làm vic cn sch s và ngn np. Nng lng và ng lc ca bn có th b phá hy nu phòng làm vic ln xn. Bn s làm vic hiu qu hn nu không gian sch s và có t chc.
14. Tranh nh ngh thut treo trong phòng làm vic cn c la chn mt cách cn thn, nên chn nhng bc nh ghi li cnh hnh phúc, sôi ng và có màu sc p, gi cm hng cho ngi ngm.
15. Nu phòng làm vic ca bn có nhiu hn 1 cánh ca, không nên m tt c cùng mt lúc vì theo phong thy, tin bc, ca ci s b tht thoát ra ngoài nu bn m quá 2 cánh ca.
16. Máy tính ca bn nên hng Bc hoc hng Tây nu công vic ca bn là công vic cn sáng to. Còn nu mc tiêu ca bn có thu nhp cao thì hãy t máy tính hng ông Nam.
17. Hãy nh kt hp yu t âm – dng trong không gian làm vic nh cân bng màu sc sáng và ti, b mt mm và cng, kt cu mn và thô. Hài hòa âm dng s giúp to ra s yên tnh, có t chc, ci m và nht là ti a hóa nhng n lc ca bn trong công vic.
Hy vng vi nhng thông tin trên có th giúp bn chn la cho mình mu bàn làm vic và cách b trí phong thy trên bàn làm vic chn mua vt phm trang trí, thit b vn phòng cho phù hp vi phong thy giúp bn gp nhiu may mn trong công vic.
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

Chn vt phm cho bàn làm vic vn phòng

Comments Filter:

Happiness is twin floppies.

Working...