Slashdot is powered by your submissions, so send in your scoop

 Forgot your password?
typodupeerror

Submission + - isolatie (vandenbergisolatie.nl)

rutanfara writes: U bent op zoek naar een gekwalificeerde en betrouwbare specialist die uw woning of bedrijfspand het beste kan isoleren en u heeft hem gevonden! Wij van Van den Berg Isolatie in het Drentse Borger werken als gecertificeerd bedrijf alleen met geschoolde en ervaren vakmensen, hoogwaardige materialen en volgens de strenge normen van het IKOB BKB/KOMO. Topkwaliteit voor een topisolatie en voor een prijs waarvoor u het zeker niet hoeft te laten!
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

isolatie

Comments Filter:

The shortest distance between two points is under construction. -- Noelie Alito

Working...