Catch up on stories from the past week (and beyond) at the Slashdot story archive

 Forgot your password?
typodupeerror
Compare cell phone plans using Wirefly's innovative plan comparison tool ×

Submission + - isolatie (vandenbergisolatie.nl)

rutanfara writes: U bent op zoek naar een gekwalificeerde en betrouwbare specialist die uw woning of bedrijfspand het beste kan isoleren en u heeft hem gevonden! Wij van Van den Berg Isolatie in het Drentse Borger werken als gecertificeerd bedrijf alleen met geschoolde en ervaren vakmensen, hoogwaardige materialen en volgens de strenge normen van het IKOB BKB/KOMO. Topkwaliteit voor een topisolatie en voor een prijs waarvoor u het zeker niet hoeft te laten!
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

isolatie

Comments Filter:

If you do something right once, someone will ask you to do it again.

Working...