Want to read Slashdot from your mobile device? Point it at m.slashdot.org and keep reading!

 Forgot your password?
typodupeerror
DEAL: For $25 - Add A Second Phone Number To Your Smartphone for life! Use promo code SLASHDOT25. Also, Slashdot's Facebook page has a chat bot now. Message it for stories and more. Check out the new SourceForge HTML5 Internet speed test! ×

Submission + - isolatie (vandenbergisolatie.nl)

rutanfara writes: U bent op zoek naar een gekwalificeerde en betrouwbare specialist die uw woning of bedrijfspand het beste kan isoleren en u heeft hem gevonden! Wij van Van den Berg Isolatie in het Drentse Borger werken als gecertificeerd bedrijf alleen met geschoolde en ervaren vakmensen, hoogwaardige materialen en volgens de strenge normen van het IKOB BKB/KOMO. Topkwaliteit voor een topisolatie en voor een prijs waarvoor u het zeker niet hoeft te laten!
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

isolatie

Comments Filter:

Pound for pound, the amoeba is the most vicious animal on earth.

Working...