Want to read Slashdot from your mobile device? Point it at m.slashdot.org and keep reading!

 Forgot your password?
typodupeerror

Submission + - SPAM: nagroda dla ucznia

bevensz writes: Kady z nas wie, albo sobie przypomina jak wyglday zazwyczaj ostatnie dni w szkole przed wakacjami oraz samo zakoczenie roku szkolnego. Uczniowie, którzy osignli dobre wyniki w nauce otrzymywali zazwyczaj ksiki, najczciej lektury lub przybory szkolne. Jednak wikszo pamita te, e na wakacjach nikt z nas nawet do nich nie zaglda, nie mówic ju o czytaniu. Dlatego powsta bardzo ciekawy pomys na nagradzanie uczniów na zakoczenie roku i nie tylko, a mianowicie nagroda dla ucznia powinna by interesujca dla niego, czyli taka, któr bdzie chcia uytkowa. Takimi nagrodami s gry edukacyjne dla dzieci czce w sobie zabaw i nauk.
Link to Original Source
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

nagroda dla ucznia

Comments Filter:

God is real, unless declared integer.

Working...