Become a fan of Slashdot on Facebook

 Forgot your password?
typodupeerror
Compare cell phone plans using Wirefly's innovative plan comparison tool ×

Submission + - Kedi Kumu (patisepeti.com)

patisepeti writes: "Merhaba Kedi Sahibi; kedi tuvaletleri kedi kumu nun darya tamasn önleyen ek kenarlara sahiptir, bu kenarlar temizlerken çkarabilirsiniz. Açk kedi tuvaleti koku önleyici bir aparat içermedii için genellikle pet sahipleri içirisinde güzel koku partükülleri içerenyada parfümlü dediimiz kedi kumu tercih etmektedirler."
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

Kedi Kumu

Comments Filter:

Real Users hate Real Programmers.

Working...