Follow Slashdot blog updates by subscribing to our blog RSS feed

 Forgot your password?
typodupeerror

Submission + - Kedi Kumu (patisepeti.com)

patisepeti writes: "Merhaba Kedi Sahibi; kedi tuvaletleri kedi kumu nun darya tamasn önleyen ek kenarlara sahiptir, bu kenarlar temizlerken çkarabilirsiniz. Açk kedi tuvaleti koku önleyici bir aparat içermedii için genellikle pet sahipleri içirisinde güzel koku partükülleri içerenyada parfümlü dediimiz kedi kumu tercih etmektedirler."
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

Kedi Kumu

Comments Filter:

Fear is the greatest salesman. -- Robert Klein

Working...