Want to read Slashdot from your mobile device? Point it at m.slashdot.org and keep reading!

 Forgot your password?
typodupeerror

Submission + - Kedi Kumu (patisepeti.com)

patisepeti writes: "Merhaba Kedi Sahibi; kedi tuvaletleri kedi kumu nun darya tamasn önleyen ek kenarlara sahiptir, bu kenarlar temizlerken çkarabilirsiniz. Açk kedi tuvaleti koku önleyici bir aparat içermedii için genellikle pet sahipleri içirisinde güzel koku partükülleri içerenyada parfümlü dediimiz kedi kumu tercih etmektedirler."
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

Kedi Kumu

Comments Filter:

Houston, Tranquillity Base here. The Eagle has landed. -- Neil Armstrong

Working...