Follow Slashdot blog updates by subscribing to our blog RSS feed

 Forgot your password?
typodupeerror
Check out the new SourceForge HTML5 internet speed test! No Flash necessary and runs on all devices. ×

Submission + - De arbeidsmarkt in Spanje-Authorstream (authorstream.com)

An anonymous reader writes: Werkloosheid in Spanje, ondanks een daling in de afgelopen jaren blijft relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen en de neiging om te beginnen weer te stijgen in begin 2009. Echter, sommige sectoren nog steeds bieden professionele kansen voor buitenlanders, met inbegrip van marketing, import-export, professor, vertaling en nieuwe technologieën.
Je zou beter volledig voorbereid om te zoeken naar banen in Spanje en solide professional en taal vaardigheden!

Related Videos:
http://www.myvideo.de/watch/8843492/THE_TYLER_GROUP
http://www.myvideo.be/watch/8848030
http://www.funnyordie.com/videos/714cce6f03/the-tyler-group

Related Article:
http://www.zimbio.com/Belgium/articles/3aqQhTwI8d3/TYLER+GROUP+De+arbeidsmarkt+Spanje

This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

De arbeidsmarkt in Spanje-Authorstream

Comments Filter:

Elegance and truth are inversely related. -- Becker's Razor

Working...