Become a fan of Slashdot on Facebook

 Forgot your password?
typodupeerror
The Almighty Buck

Journal chthon's Journal: Suiker

Suiker! Een voedingsstof die niet tot ons basisvoedsel behoort en die allerlei negatieve effecten heeft op de volksgezondheid van de westerse, geindustrialiseerde landen.

Vooraleer Amerika werd ontdekt en de Engelsen het suikerriet begonnen te ontginnen op de Caraiben, bestond suiker eenvoudigweg niet. Om dingen te zoeten werd honing gebruikt. In het begin van de negentiende eeuw zochten geleerden op het Europese vasteland een andere bron van suiker omdat de Engelsen alles in handen hadden en Napoleon boycotten. Zij vonden de suikerbiet en de moderne suikerindustrie was geboren.

Europees commissaris voor Landbouw Fischler zou graag hebben dat de suikerprijzen dalen.

Wat is de reden hiervoor eigenlijk ? Hij wil de markt vrijer maken zodat er meer concurrentie is, en hij wil ook allerhande subsidies afschaffen.

Het gevolg is dat overal ter wereld de suikerprijzen zullen dalen, en daar wordt niemand goed van, noch de ACP landen, noch de Europese suikerbietentelers, maar ook de bevolking niet.

Als de prijzen van de suiker dalen, dan zullen er minder mensen hun inkomen halen uit suiker, dit betekent meer armoede.

Als de prijzen van suiker dalen, dan zal dit ook een extra negatief effect hebben op de volksgezondheid, die toch al niet te best is.

Men zou juist zijn best moeten doen over de ganse wereld om de prijs van de suiker omhoog te drijven, zodat er minder suiker gegeten wordt en de daarbij behorende welvaartsziekten verminderen.

Ik heb niets tegen Europa, ik ben blij dat het er is, want het garandeert vrede in een grote regio, het heeft economische voordelen en het vrij verkeer door gans de Unie van personen en goederen vereenvoudigt heel wat.

Het grote probleem met de EU is evenwel de schizofrenie die is ontstaan tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Als ik het mij goed herinner zijn ministers er om besluiten genomen door het parlement uit te voeren, niet om zelf besluiten te nemen.

Het feit dat de heer Fischler een maatregel wil introduceren die in feite niets dan negatieve gevolgen heeft, is voor mij een duidelijk voorbeeld van de stompzinnige kortzichtigheid die op dit ogenblik overal heerst op de ganse wereld op alle niveaus van leidinggevenden.

Het lijkt mij dat de mensen die voordien de Europese Unie hebben opgericht zich veel meer lieten bijstaan door specialisten om hen raad te geven, terwijl het tegenwoordig meer bon-ton is om autoritair op te treden vanuit de gedachte 'ik zit hier op mijn hoge post, dus alles wat ik zeg zal wel juist zijn, ik wens geen tegenspraak'.

Het web is in feite de ideale plaats om het verzet tegen deze maatregel te organiseren. Iedereen die zijn geld verdient met suikergewassen te verbouwen kan wederzijdse contacten leggen, maar dit kan aangevuld worden met raad van specialisten die voorspellingen kunnen doen voor de volksgezondheid en wat dit gaat kosten aan extra ziekteverzekering als suiker en alle daarvan afgeleide producten goedkoper zullen worden.

This discussion has been archived. No new comments can be posted.

Suiker

Comments Filter:

Machines that have broken down will work perfectly when the repairman arrives.

Working...