Follow Slashdot blog updates by subscribing to our blog RSS feed

 Forgot your password?
typodupeerror

Comment: Tu bep (Score 1) 19

by tubephanoi2013 (#45461207) Attached to: More on the GCHQ Hack Involving Slashdot Users: Official Statement
"Chúng tôi ã cnh báo v nhng hành ng ca c quan nhà nc báo cáo ca mt trình trên Slashdot thc hin bi các ti ch nht cng ng liên kt vi câu chuyn tin tc. c rõ ràng, chúng tôi ã không c yêu cu hp tác vi các c quan chính ph liên quan n vn này và ã không cung cp truy cp h thng Slashdot hoc thông tin ngi dùng. Chúng tôi bit không có thao tác ang Slashdot trái phép, hoc c gng thc hin bt k. Site: http://tubephanoi.vn/

An Ada exception is when a routine gets in trouble and says 'Beam me up, Scotty'.

Working...