Slashdot is powered by your submissions, so send in your scoop

 Forgot your password?
typodupeerror
Slashdot Deals: Deal of the Day - 6 month subscription of Pandora One at 46% off. ×
Links

Submission + - KosDir.com (slashdot.org)

besarti writes: "KosDir.com është një nga web direktoriumet me të mëdha shqiptare në internet. Qëllimi jonë është qe te krijojmë një motor kërkimi te web faqeve shqiptare te kategorizuara sipas veprimtarive te shërbimeve qe ofrojnë. Nëse edhe ju keni një web faqe te publikuar në internet me përmbajtje në gjuhën shqipe atëherë ju ftojmë ta regjistroni atë në KosDir.com. Regjistrimi është falas."

The goal of science is to build better mousetraps. The goal of nature is to build better mice.

Working...