Catch up on stories from the past week (and beyond) at the Slashdot story archive

 Forgot your password?
typodupeerror
Slashdot Deals: Prep for the CompTIA A+ certification exam. Save 95% on the CompTIA IT Certification Bundle ×
Links

Submission + - KosDir.com->

besarti writes: "KosDir.com është një nga web direktoriumet me të mëdha shqiptare në internet. Qëllimi jonë është qe te krijojmë një motor kërkimi te web faqeve shqiptare te kategorizuara sipas veprimtarive te shërbimeve qe ofrojnë. Nëse edhe ju keni një web faqe te publikuar në internet me përmbajtje në gjuhën shqipe atëherë ju ftojmë ta regjistroni atë në KosDir.com. Regjistrimi është falas."
Link to Original Source

If I have not seen so far it is because I stood in giant's footsteps.

Working...