Slashdot is powered by your submissions, so send in your scoop

 Forgot your password?
typodupeerror
Links

+ - KosDir.com->

Submitted by
besarti
besarti writes: "KosDir.com është një nga web direktoriumet me të mëdha shqiptare në internet. Qëllimi jonë është qe te krijojmë një motor kërkimi te web faqeve shqiptare te kategorizuara sipas veprimtarive te shërbimeve qe ofrojnë. Nëse edhe ju keni një web faqe te publikuar në internet me përmbajtje në gjuhën shqipe atëherë ju ftojmë ta regjistroni atë në KosDir.com. Regjistrimi është falas."
Link to Original Source

One can't proceed from the informal to the formal by formal means.

Working...