Catch up on stories from the past week (and beyond) at the Slashdot story archive

 Forgot your password?
typodupeerror

Slashdot videos: Now with more Slashdot!

  • View

  • Discuss

  • Share

We've improved Slashdot's video section; now you can view our video interviews, product close-ups and site visits with all the usual Slashdot options to comment, share, etc. No more walled garden! It's a work in progress -- we hope you'll check it out (Learn more about the recent updates).

×

Comment: Mvuivkl (Score -1, Troll) 183

by Vuivkl (#46265003) Attached to: The Ultimate Hopes For the New Cosmos Series
- Vk à, mình không gp nhau mt thi gian nhé - Cái gì ?? @.@ - ng nhìn ck th ! Ch mt thi gian thôi - Sao vy ? Ck có chuyn gì h ? - Không có gì, ck ch mun tt cho vk - Tt cho vk ??? Ck b iên à ? - Không, ck cha iên. Nhng mà tin ck i, mình ck au c ri, ck không mun vk au, hiu không ? - Không hiu ! (T.T) Sao t dng li vy? Hay ck li nghe li ai nói linh tinh phi không ?? http://wapnam.com/ - m, thc s thì có ngi nhiu kinh nghim khuyên ck không nên gp vk, ck thy úng nên làm theo. - H ! Tôi bit ngay mà. Thng nào, con nào dám chen vào chuyn này ? Nó bit gì chuyn vk -ck mình mà chen vào ây ? Ck cho vk h, tên, a ch ca nó, vk phi làm cho rõ ràng. {>.} - Bình tnh, bình tnh. Nó h Bác tên S, s abc xyz - ... Ck b au mt !

Put your best foot forward. Or just call in and say you're sick.

Working...