Slashdot is powered by your submissions, so send in your scoop

 Forgot your password?
typodupeerror

+ - Kedi Kumu->

Submitted by
patisepeti
patisepeti writes: "Merhaba Kedi Sahibi; kedi tuvaletleri kedi kumu nun darya tamasn önleyen ek kenarlara sahiptir, bu kenarlar temizlerken çkarabilirsiniz. Açk kedi tuvaleti koku önleyici bir aparat içermedii için genellikle pet sahipleri içirisinde güzel koku partükülleri içerenyada parfümlü dediimiz kedi kumu tercih etmektedirler."
Link to Original Source
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

Kedi Kumu

Comments Filter:

"Ada is PL/I trying to be Smalltalk. -- Codoso diBlini

Working...